Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web

Phần

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web

1. Chấp nhận các điều khoản. Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này, được Trường Ngôn ngữ ALPS cập nhật thường xuyên, áp dụng cho trang web này do Trường Ngôn ngữ ALPS (“trang web”) xuất bản. Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này trước khi sử dụng trang web. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web bất kỳ lúc nào tại http://alps.edu/terms. Đây là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này, bạn không được phép sử dụng trang web này.

2. Truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Việc truy cập vào một số phần nhất định của trang web này (“Khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu”) có thể yêu cầu thông tin đăng nhập và mật khẩu. Bạn phải có thông tin này để truy cập vào các khu vực này.

3. Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến. Việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin phi cá nhân của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến có tại http://alps.edu/privacy. Việc bạn sử dụng trang web này cho thấy rằng bạn đã đọc và đồng ý với Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến.

4. Hành vi bị nghiêm cấm. Bạn chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng trang web này và tôn trọng các quyền (cá nhân hoặc tổ chức) của Trường Ngôn ngữ ALPS và bên thứ ba liên quan đến trang web và nội dung của nó.
Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc luật hoặc quy định của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào.
Bạn không được vi phạm các quyền của Trường Ngôn ngữ ALPS hoặc bên thứ ba thông qua việc tải xuống, gửi email, truyền tải hoặc sử dụng trang web này.
Bạn không được sử dụng trang web này để đăng hoặc gửi bất kỳ tài liệu vi phạm, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu hoặc khiêu dâm.
Bạn không được sử dụng hoặc khai thác bất kỳ phần nào của trang web này để phát tán các tin nhắn thương mại, “thư rác” hoặc các thông tin liên lạc không được yêu cầu khác.
Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp, cố ý làm gián đoạn hoặc can thiệp vào trang web này theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến Trường Ngôn ngữ ALPS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng mạng của Trường Ngôn ngữ ALPS, như được xác định bởi Trường Ngôn ngữ ALPS theo quyết định riêng của mình.
Bạn không được bỏ qua bất kỳ biện pháp nào mà Trường Ngôn ngữ ALPS có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web này.

5. Từ chối trách nhiệm bảo đảm. Việc sử dụng trang web này hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn. Trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Trường Ngôn ngữ ALPS từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với trang web này dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trường Ngôn ngữ ALPS từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm đối với hành động của bất kỳ người dùng nào khác của trang web này. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Trường Ngôn ngữ ALPS không đảm bảo rằng trang web này sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, cập nhật, chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi hoặc rằng các kết quả có thể thu được khi sử dụng trang web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. . Bạn hiểu và thừa nhận rằng biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc sự không hài lòng nào đối với trang web là ngừng sử dụng trang web này. Bạn có thể có các quyền khác, các quyền này có thể khác nhau tùy theo từng tiểu bang.

6. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Trường Ngôn ngữ ALPS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mang tính gương mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, mất dữ liệu hoặc các tổn thất khác ( ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó) do bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

7. Sở hữu trí tuệ. Trang web này và nội dung của nó thuộc sở hữu của Trường Ngôn ngữ ALPS hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ bởi pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền và thương hiệu. Một số nội dung nhất định, chẳng hạn như tài liệu và nhãn hiệu có bản quyền, được sử dụng với sự cho phép của bên thứ ba. Trừ khi được pháp luật cho phép (chẳng hạn như sử dụng hợp pháp) hoặc được cho phép rõ ràng liên quan đến nội dung cụ thể, trang web này và nội dung của nó không được sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Trường Ngôn ngữ ALPS hoặc chủ sở hữu bên thứ ba.

8. Liên kết. Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các liên kết đó được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không phản ánh bất kỳ sự chứng thực nào của Trường Ngôn ngữ ALPS đối với trang web được liên kết hoặc nhà cung cấp của nó. Trường Ngôn ngữ ALPS không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào đối với bất kỳ trang web được liên kết nào: Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

9. Thẩm quyền và Địa điểm. Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa bạn và Trường Ngôn ngữ ALPS sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Washington mà không tính đến các xung đột với các quy định của pháp luật. Bạn đồng ý rằng địa điểm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Trường Ngôn ngữ ALPS sẽ hoàn toàn thuộc về các tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Quận King, Washington.

10. Thay đổi. Đôi khi, Trường Ngôn ngữ ALPS có thể thay đổi trang web này và/hoặc Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web. Nếu có thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này, Trường Ngôn ngữ ALPS sẽ đăng Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web đã sửa đổi trên trang web này. Trường Ngôn ngữ ALPS có quyền thêm hoặc thay đổi trang web này hoặc ngừng cung cấp trang web này bất cứ lúc nào và không chịu trách nhiệm pháp lý. Trường Ngôn ngữ ALPS có quyền từ chối cung cấp quyền truy cập vào trang web này và/hoặc nội dung của nó cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

11. Linh tinh. Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trường Ngôn ngữ ALPS liên quan đến trang web này. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh nào giữa bất kỳ người dùng nào và Trường Ngôn ngữ ALPS chỉ phát sinh thông qua việc sử dụng trang web này. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này có tính ràng buộc đối với những người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, người thừa kế và người thi hành của bạn. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Trang web này bị bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử cho là không hợp lệ thì tính vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Trang web này. toàn lực và hiệu lực. Việc Trường Ngôn ngữ ALPS không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều kiện đó. Bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web hoặc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web này phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh. Tiêu đề của các phần của trang web này Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến ý nghĩa thực chất của thỏa thuận này.

12. Trách nhiệm của bạn. Internet là một công cụ có giá trị cho Trường Ngôn ngữ ALPS. Trường Ngôn ngữ ALPS khuyến khích bạn lưu ý đến ý định và mục đích của các trang web của mình và chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Một. Những đứa trẻ.
Nếu dưới 18 tuổi: Một số trang web có thể yêu cầu bạn chia sẻ thông tin về bản thân. Trước khi gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn qua Internet đến Trường Ngôn ngữ ALPS, hãy nhớ xin phép cha mẹ bạn.
Nếu dưới 13 tuổi: Nếu bạn dưới 13 tuổi, cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của bạn sẽ cần xác minh rằng họ cho phép bạn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang web của Trường Ngôn ngữ ALPS tương ứng.

b. Cha mẹ/Người giám hộ hợp pháp. Trường Ngôn ngữ ALPS khuyến khích bạn đóng vai trò tích cực trong việc sử dụng Internet của con bạn bằng cách nói chuyện với chúng về máy tính an toàn và có trách nhiệm trước khi gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân chúng qua internet.
Trẻ em dưới 13 tuổi: Nếu con bạn dưới 13 tuổi, Trường Ngôn ngữ ALPS yêu cầu bạn xem lại trang web và làm theo các thủ tục xác minh được yêu cầu trước khi cho phép con bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân.

13. Chấm dứt. Trường Ngôn ngữ ALPS có thể chặn, đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Những lý do Trường Ngôn ngữ ALPS có thể làm như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: (a) bạn vi phạm thỏa thuận này; (b) Trường Ngôn ngữ ALPS không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi; hoặc (c) Trường Ngôn ngữ ALPS tin rằng hành động của bạn có thể gây tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Trường Ngôn ngữ ALPS hoặc những người dùng khác của trang web này; (d) bảo trì mạng định kỳ ảnh hưởng đến tất cả người dùng; hoặc (e) việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ này theo cách vi phạm luật pháp hoặc chính sách của Trường Ngôn ngữ ALPS.

14. Thông tin liên hệ. Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này, bạn nên liên hệ với Trường Ngôn ngữ ALPS tại info@alps.edu.

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.